صندلی ها عوض می شوند یا رویه ها؟

در پی انتصابات دوران ریاست حسین انتظامی بر سازمان سینمایی این سوال بزرگ برای همگان پیش امده که این همه عزل و نصب برای چیست؟آیا این عزل و نصب ها برای تغییر رویه است واگر ابن منظور است رویه های مدیران جدید به کدامین سو می رود؟آیا مثلا در نظارت و ارزشیابی سخت گیری ها بیشتر خواهد شد یا بر عکس توقیفی ها کمتر؟آیا داروغه زاده که اکنون فقط دبیر جشنواره فجر شده در سمت مدیرکل نظارت ارزشیابی مطابق سلیقه یا بخش نامه ها عمل نکرده؟یا فشار بیرونی در این تغییر حکمفرما بوده…اینها همه سوالات بی جوابی ست که بی پاسخ است و شاید در اینده با دیده شده تصمیم ها جوابی در پی داشته باشد.از سویی دیگر باید پرسید ملاک اصلی برای واگذاری عناوین انتصابات به افراد جدید آیا با تخصص و جهان فکری افراد منتصب شده مهیاست؟مثلا آیا مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تخصصی در سمت نظارت و ارزشیابی دارد یا مدیر منتصب شده به جای وی در مرکز آیا به توصیه طباطبایی نژاد بوده و حمیدی مقدم که در تلویزیون صرفا در حوزه تولید فعال بوده در کرسی مدیریت آشتایی و تخصص دارد؟ یا مدیر منتصب شده در موزه سینما به چه میزان با حوزه کاری محول شده اشناست؟ هر چه هست ملاک و معیار ها دقیقا روشن نیست .باید منتظر ماند و بنا به عملکرد افراد درباره آنها و دوران مدیریت شان به تحلیل رسید.قضاوت عجولانه البته که همیشه کار اسان و سهلی ست.باید خروجی عملکرد ها را دید و تفسیر کرد