ستاره سهیل سینمای مستند به دیار باقی شتافت

بسیار تودار بود اما مثبت.10سال پیش در جشنواره ای دیدمش .عجیب آن بود که از مصاحبه فراری اما در گپ حضوری بسیار مشتاق.با اندکی تحقیق دریافتم 95 فیلم مستند ساخته.خودرا وقف تاریخ میراث فرهنگی و هنرهای تجسمی در مستندسازی کرده بود.تاقبل از آن هرگز مصاحبه ای ازو نخوانده بودم.حمید سهیلی انسانی بسیار خویشتن دار بود دیروز به دیار باقی شتافت.130فیلم مستند ساخت.اواخر زجر می کشید.چند ماه پیش بود که مستندسازان ازو تقدیر کردند؛حسابی.همان سال اشنایی چنداثرش را درباره تاریخچه خط و نقاشی در یک پژوهشکده به نمایش گذاشتیم و او با علاقه وافر شرکت کرد و گپ و گفت بسیار خوبی با تماشاچیان فیلمش که همگی فرهیخته بودند داشت.باورم نمی شد بیاید و رضایت دهد.پس از آن جلسه به من گفت که ازین جور محافل هر جا که باشد می ایم .روانش شاد.فیلمهایش و مسلک اش ایینه بود تمام عیار برای کسانی که میخواهند به ریشه های خود نظر بیافکنند بدور از هیاهو و جایزه پرستی.درخت کهنسالی بود که ریشه در تاریخ و فرهنگ داشت؛تمام عیار.ببینیم اثارش را و ازو درس های فراوان بیاموزیم