عینک غیر مردمی

عینک غیر مردمی آن کسی ست که با تفرعن و غرور بسیار می اید در جایی چمبره میزند نمایش چیزی را بازی می کند که از آن تهی ست.فردی ست که در شب تاریک عینک غلیظ دودی میزند و به روی خود نمی اورد که اینکار توهین به جمع است اتقدر باد کرده است که اصلا معنای توهین های بسیار در رفتار گفتارش  را از یاد برده است.عینک غیر مردمی آن فردی ست که می گوید تمام عمرش طرف مردم بوده اما رفتارش غیر انسانی ست و بدور از خرد ورزی و از جنس تقلب .قربان صدقه قوم اصیل ایرانی می رود اما تمام نیت اش نمایشی ست.منفعت پرستی تمام آمال زندگیش شده و برای یک حضور کوتاه در فلان جا میلیارد می طلبد.انگار اسمان دهان باز کرده و …عینک غیر مردمی اصلا نمیداند دون کورلیونه نیست اما ژست اش را می گیرد و با روداری فراوان سعی میکند چیزی را ماست مالی کند که بدو ربطی ندارد و فرد دیگری باید پاسخ بدهد فکر میکند زیر باد این شهرت و قیافه نازدار میتواند  سرقت ادبی را ماله بکشد.عینک غیر مردمی هیچ چیزش مردمی نیست اما ادای مردمی بودن در می اورد تا نانش زیاد شود وسودش با سرعت نور از مردم دور…عجب عجیب عینکی ست این عینک غیر مردمی.فغان ازین عینک بالماسکه…