“خروج” نیست ورود است

حاتمی کیا در فیلم جدیدش با فقدان سوژه و محتوا همراه است و موضوعی بسیار واهی را دستمایه قرار داده تا در سال اخر کاری دولت را بکوبد.اثری بسیار سطحی دارای تاریخ مصرف با بودجه ای قابل توجه از جیب بیت المال که مفاهیم عدالت انتقاد و ازادی را عملا به سخره میگیرد و تعابیر وارونه ای ازین واژه ها می سازد.فیلمی بس ضعیف کلیشه ای و پروپاگاند که در روایت شخصیت پردازی و گره افکنی در سطح مانده .خروجی که اصلا به مفهوم واقعی اش نمی اید و بیشتر ورود است ورود افرادی کاملا اشنا برای یک اعتراض ساده نزد رییس جمهور با اب و تابی انچنانی و غلو شده.مظلوم نمایی جدید این کارگردان که در این زمینه ید طولایی دارد و کاربلد محسوب می شود.فیلمی که البته بازی های خوبی از بازیگران قدیمی دارد اما اتمسفر فکری حاکم بر فیلم شکل نگرفته و بیشتر کارکرد تاریخ مصرف دار برای اوج دارد این فیلم بیشتر به موج سواری سیاست زده می ماند و در کارنامه حاتمی کیا اثری بسیار قابل فراموش محسوب خواهد شد