لودگی یا کمدی؛تفاوت از زمین تا اسمان

هرچه بگندد نمکش اش میزنند وای به روزی که بگندد نمک .حکایت سریالی که اسمش با موضوعش اصلا تناسبی ندارد و ادعایش{سریال کمدی}با شیوه اش{تزریق لودگی،سطحی نگری؛منفعت پرستی و لمپنیسم}به جامعه نسبتی ندارد بدون شک سریالی که بیشترش کلیپی از محل تولد فیلمسازش است فقط در رسانه ای می تواند6بار در قسمت های طولانی ساخته شده شود که جز تزریق تیپ به جای شخصیت سواد پرداختن به شیوه ای استاندارد و روایی مناسب  را ندارد طریقی پوپولیستی ست طریقی که نه تنها دیگر جذابیتی ندارد بل انکه منفور است حتا نزد عامه مردم.به مجموعه جک های بی مزه ای می ماند که پشت سرهم ردیف شده اند تا مخاطب بخندد اما به طریف گر تو قران بدین نمط خوانی عمل میکند و بسیار جالب است که مغز متفکر این سه ریال که سالهاست ازین مجموعه خانه ها ساخته و در سینمای ایران فیلمی برساخته گفته دیگر با تلویزیون کار نمیکند بعدازین سریال.شگفتا ازین همه فرصت طلبی و منفعت پرستی .اخر وقاحت هم حدی دارد لودگی هم مرزی با کمدی .این روزها اتفاقا یکی از کاربلد ترین فیلمنامه نوبسان سینمای ایران که کارگردان هم شده و کمدی موقعیت را بسیار خوب بلد است و در سینمای ایران ثابت شده{لیلی با من است،مهرمادری و…}شاید تجربه کارگردانیش کم باشد اما یکی از سریال های تلویزیون را برای این ایام ساخته است.بد نیست این سری دوزهای شش تایی مدعی نظری بر آن بیاندازند و لا اقل در نگارش وپرورش شخصیت ها و نماندن در تیپ در س های مفیدی از رضا مقصودی و سریالش بگیرند.دست کم اینکه اگر سریالش چندان هم دیده نشود اما در نگارش کمدی موقعیت تجارب بسیار مفید و ذهنی خلاق دارد.اری این چنین است برادر این سری دوزیتان نه پای تخت است نه تزریق این میزان اسیب رفتاری به جامعه هنر محسوب می شود.بس است دیگر .مقدمتان خیلی وقت است به لودگی میزند و کارکرد سیاست زده تان هم بی اثر شده است