کرونا به ما اموخت:

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم     که تا ناگه زیکدیگر نمانیم.یاداور شد قدر سرمایه های اجتماعی مان را از مادبات بیشتر بدانیم مادیات از دست برود دست یافتنی ست اما سرمایه های اجتماعی که نخبگان جامعه را شامل میشود و صاحبان تجربه و دانش اگر از دست بروند شاید قرنها طول بکشد جایگزینی برایشان بیابیم;;کرونا هنوز هم به ما دارد اسیب می زند اما دمکرات است و عدالت سرش می شود البته که ما مردم عادی حتا اگر بدو دچار شویم میلیونها باید خرج کنیم تا ازو جداشویم و اگر توان بدنی مان اجازه دهد که ما را نبردالبته در دنیا مبتلا ی کرونا رایگان درمان میشود اما انتظار زیادی است که در این کهن بوم توقع درمان رایگان داشته باشیم لا اقل باید وضعیت مملکت را بنگریم بعد چنین توقع بیجایی داشته باشیم.کرونا تلنگرهای زیادی به ما زد و نکات زیادی را به ما یاداور شد.کرونا اویزه گوش ما کرد که انسان ذاتا موجودی اجتماعی ست و اگر در تنهایی خود بماندبیماریهای جسمی روحی زیادی نصیب اش می شود دوران خانه نشینی این را همه جوره به ما اثبات کرد و در این دوران دلمان حتا برای کسانیکه شاید چندان خوش نداریم تنگ شد چه برسد به دوستانی که ندیدنشان در ما خسران ایجاد میکند.کرونا همانند مغول و خون اشامان تاریخ انسانهای زیادی را دارد می برد اما برای زنده مانگان درس های زیادی به ارمغان اورد زنده ماندگانی که شاید نسل های بعدی سخت جانان بنامنش اما انسان را به خویشتن خویش فراخواند و ما را در مسابقه زر اندوزی و…دچار تردید های جدی کرد. کرونا الهی بری دیگه برنگردی اما درسهای زیادی هم به مادادی .