مجله”آزما”به جهان پس از کرونا پرداخت

یکصد و چهل و هفتمین شماره ماهنامه فرهنگی آزما منتشر شد
در این شماره آزما پرونده ای با عنوان «کرونا جهان را لرزاند» با گفتارهایی از دکتر ناصر فکوهی، دکتر بهمن نامور مطلق، دکتر سرمد قباد، لوریس چکناواریان و محمدرضا اصلانی را می خوانید.
در پرونده دوم این شماره آزما تاثیر هدایت و بوف کور برادبیات داستانی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه مطالبی از خانم دکتر حورا یاوری ، محمود حسینی زاد، محسن یلفانی، احمد آرام و محسن حکیم معانی را خواهید خواند.
صد و چهل و هفتمین شماره آزما همچون همیشه مجموعه ای است از شعر، داستان و نقد و نظر درباره ادبیات ، تاتر و هنر است.آزما به سردبیری هوشنگ اعلم و مدیرمسیولی ندا عابد منتشر می شود