تا فرش قرمز پهن نکنید؛اکران نمی کنیم

تهیه کننده دو عدد فیلمفارسی در مصاحبه با ایسنا گفته است به دلیل عدم حمایت ویژه شهرداری و سازمان سینمایی از دو فیلمی که تهیه کننده اش هستم این فیلمها، از یکشنبه که سینماها باز می شوند، اکران نمی شود تا این حمایت های خاص مهیا شود.اینحاست که باید ندا سر داد کجایی غلامرضا فرجی که فریاد وا اسفا سر بدهی و دسته سینه زنی مهیا کنی ازین همه مظلومیت تهیه کننده نامبرده چرا که ایشان دهه هاست که در ارشاد نماینده به حق جریان  سینمای بدنه است و در دفاع از فیلمفارسی هرگز از هیچ حمایتی دریغ نکرده بل انکه خودرا شهید فرموده تا فیلمفارسی ازایشان راضی بماند.سینمایی که هدفش تنها ارضای نیازهای سطحی مخاطب است.این نهیه کننده که توقغات رانتی ازین دو مرکز دولتی و انتخابی دارد به طرزی قابل توجهی در روزگار کرونا توقعات عجیب غریب دارد تا این دو فیلمفارسی محض که از اسمشان تا قصه باسمه ای اش توهین به طبقه بدون وکیل اجتماع است را اکران کند.طبقه فرو دست جامعه و جنوب شهری ها که سینماگران تامی توانند در حق شان جفا می کنند و هیچ وکیل مدافعی ندارند .این در حالیست که یکی ازین دوفیلم شاکی خصوصی دارد و طبیعتا تا موقعی که رضایت شاکی حاصل نشود نمیتوان این فیلمفارسی محض و تحریفی که از شخصیت جوانان جنوب شهری انجام داده است را اکران کنند. ببینید سینمای ایران کارش به کجاها کشیده شده است که شاهد این گونه رانتخواری ها و توقعات ویژه است.وا اسفا ازین همه خود خواهی و خردورزی