هالو از کرونا رهایی یافت

محمد رضا عالی پیام که در اشعارش به هالو متخلص است از پس کرونا برامد و اکنون پس از گذراندن دوران نقاهت به فعالیت روزانه اش برگشته است.وی که تا20سال پیش یکی از پرکارترین سینماگران ایران بوده و تهیه کنندگی بای سیکل ران یکی از نمونه کارهای اوست اکنون تنها به شعرو شاعری می پردازد و فیلم از توقیف درامده اش”موشو”هرگز فرصت اکران نیافته است.او معتقد است مافیای اکران نمی گذارد که موشو دیده شود