وقتی یک فلج مغزی هتاکی می کند

 یک همکار سینمایی نویس درگذشته است یک فلج مغزی که همه گونه خودفروشی شخصیتی داشته در یک یاداشت انواع و اقسام هتاکی را نثار او و خانواده اش می کند و اسمش را دلسوزی می گذارد و از آن بدتر سایتی با افتخار این چرک نویسی را برجسته منتشر می کند حال که خانواده این درگذشته متوجه این هتاکی شده از ترسشان این چرک نبشته را بر می دارد اخر خطوط قرمز فقط معنای حاکمیتی ندارد رعایت حرمت شخصیت و اعتبار خانوادگی شهروندان یک جامعه حتا از سایر خطوط نیز واجب تر است.وقاحت و بی شرمی هم حدی دارد اینکه در زندگی شخصی افراد یک خانواده چه گذشته آیا می تواند دستمایه یادداشتی هتاکانه شود؟شرم و حیا هم خوب است والا.جالب است بدانیم این فرد هتاک در موقعیت های صنفی کمال سو استفاده را داشته و تا می توانسته از فواید فعالیت صنفی بیش از حد به توفیقات مالی رسیده و به جایگاهی رسیده که هرگونه اطلاق های حرمت شکنانه را دستمایه یک یاداشت برای دیده شدن قرار می دهد.تازه اگر بدانید این فرد مرحوم شده تا چه حد شرافت شخصیتی داشته و فردی زحمتکش بوده یک تار مویش به میلیون ها نفر شبیه این هتاک می ارزد بیشتر به عمق فاجعه پی می برید