عبدالله تربیت درگذشت

منتقد مترجم قدیمی و با مطالعه سینما عبدالله تربیت درگذشت او که از منتقدان نسل دوم و پرکار دهه های پنجاه شصت و هفتاد خورشیدی بود پس از یک عمر فعالیت مطبوعاتی و تاثیری که با قلم و نثرش  بر جریان نقد نویسی کشور داشت هفدهم خرداد 1400خورشیدی از دنیا رفت.تحریریه خبرگزاری نگاتیو فقدان ایشان را به جامعه مطبوعات کشور تسلیت می گوید