باغ معینی های ری در حال نابودی ست

خانه باغ ایرانی معینی ها در ری برای انبوه سازی در حال خشکاندن است.این خانه باغ قدیمی که در انتهای خیابان بابک نرسیده به میدان معلم واقع شده مدتی ست در حال تخریب است.این در حالی است که شهرداری ری با وجود اطلاع در سکوت و انفعال به سر می برد و شهردار تهران در این زمینه باید وارد عمل شود و جلوی این تخریب و خشکانیده شدن درختان این باغ را بگیرد.در دهه اخیر انبوه سازی در ملک ری به حدی افزایش یافته که ترافیک شدید در شبانه روز در این شهر شش هزارساله به وجود امده و فضای اجتماعی تفریحی به میزان متناسب با ساکنان جدید این شهر وجود ندارد مبلمان شهری و پیاده راه در خور در این شهر باستانی دیده نمی شود و شایسته است که حناچی در این ماههای آخر کارش توجه بیشتری به جد اعلای ظهران داشته باشد و حجم بی مهری ها به ساکنان این ملک باستانی کم شود. 

#ملک ری

#باغ معینی ها

#شهر شش هزار ساله