یک قوم گرای افراطی؛مدیر جدیدفجازی سیما

سیاوش عقدایی سرپرست فضای مجازی معاونت سیما در تلویزیون شد.این عنوان در حالی به این فرد داده شده است که اخرین دسته گل  وی بر روی آنتن شبکه یک اقلیت خواندن قوم فارس درگفتگو با یک هم زبانش بود و پیش ازین هم ازین طور دهنیت های متعصبانه ،کور و تجزیه اندیشانه میان اقوام ایرانی در رادیو و تلویزیون ارایه کرده بود. اعطای این سمت به این فرد خام اندیش  و دگم از سوی معاونت سیما جای بسی شگفتی ست.هرچند که عنوان سرپرستی برای این فرد به منظور گرفتن استعلام از مراکز مربوطه است اما سوال این است که آیامعاون سیما از این گرایش های متعصبانه غقدایی بی خبر است که به وی چنین اعتماد کرده؟اگر بی خبر است که ظلم است و اگر اطلاع دارد که حیرت اور است و مایه تعجب.باید از شاه ابادی دراین باره پرس و جو گر باشیم و علت را واکاوی کنیم که چطور این حکم را صادر کرده است؟؟