تاتر به خاک سیاه نشست؛بودجه اش چه شد

هجده ماه است تاتر به خاک سیاه نشسته اما مدیران تاتر هرگز شفاف نگفته اند که با بودجه تاترهایی که به دلیل همه گیری کرونا به صحنه نرفته است چه کرده اند؟ هجده ماه است اهالی تاتر که در زمره زحمتکش ترین هنرمندانند،درامد چشمگیری نداشته اند سالنهای تاتر خصوصی ورشکست شده اند تاتری ها که چندهزار نفر را شامل می شوند و بسیاری شان از برخی ستاره های کاغذی سینما شایسته ترند حیات و مماتشان به خطر افتاده و با کمک های ناچیز دوسه میلیونی صندوق هنر برای این هجده ماه زندگی شان نمی چرخد و بساط کرونا بواسطه هوشمندی فوق العاده اقای وزیر که اساسا اهل شعار است و کارنابلد همچنان گریبان جامعه را گرفته و بیشتر درفکر واکسن زدن فقرای جهان است تا ایرانیان و مجال هنرنمایی به تاتری ها را نمی دهد اما اهالی نجیب تاتر به سختی روزگار سپری می کنند و مدیران تاتر  مشغول چه هستند؟چرا هرگز نمی گویند که برنامه شان چیست و چه برنامه ای برای فعال شدن صحنه تاتر و تاتریان دارند؟گیرم که قادر، اشنا و اهل باشد اما شایسته هم هست؟کاش به صحنه بیایند و توضیح دهند که چرا اهالی تاتر را به حال خود رها کرده و انان مجبورند با کارهای دیگر به سختی روزگار بگذرانند تا کی چنین شود؟ و این در حالی ست که ستاره های یک شبه ستاره شده در سینما با یک تیزر چند ثانیه ای صدها برابر بازیگران برجسته تاتر پول در می اورند و شایستگان تاتر در کنج و محنت و سختی روزگار می گذرانند.تا به کی چنین باشد؟کسی هست که پاسخی دهد؟