شاعر فوتبال و سینما درگذشت

حمیدرضا صدر مفسر پرشور فوتبال و سینما دار فانی را وداع گفت.او سالها با بیماری سرطان همراه بود اما انچنان سرشار از امید و زندگی بود که هیچ کس گمان به بیماری او نمی برد.