جلال ستاری درگذشت

جلال ستاری مترجم مولف و فرهیخته به نام عرصه فرهنگ در نود سالگی درگذشت.او که یکی از سرمایه های بزرگ کشور در عرصه فرهنگ بود تمام غمرش به مطالعه ترجمه و نبشتن مشغول بود و عمر پرباری داشت