کرونا مهران مدیری را گرفتار کرد

ویروس منحوس کرونا در جریان ساخت بخش جدید دورهمی مهران مدیری را گرفتار خود کرد و این مجری بازیگر چند هفته ای ضبظ این برنامه را تا خوب شدندش به تاخیر انداخت.