پرویز کردوانی؛جغرافی دان نابغه درگذشت

پروفسور پرویز کردوانی جغرافی دان نابغه ایران بیست و هفتم مرداد 1400خورشیدی درگذشت.اوکه پدر کویرشناسی ایران بوددر دهه های اخیر صدها بار به سیاست های غلط درباره سو استفاده از منابع آبی ایران هشدار داده بود و انسان دغدغه مندی پیرامون تخصص اش بود و بارها مسیولین وزارت کشاورزی و نیرو را به راهبرد های علمی و صحیح استفاده از منابع زیست محیطی و عذم تخریب بیشتر محیط زیست ایران فراخوانده بود اما دریغ از گوش شنوا و اراده ای برای اجرای نظرات حق طلبانه این نابغه ایرانی.