خاطره محمد بلوری از اهانت مسیولین و اتحاد کامل روزنامه نگاران

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو : باهمكاران روزنامه نگارم سخني دارم تا نشان دهم در گذشته در واكنش در برابر كسانيكه حرمت خبرنگاران رارعايت نمي كردند چه مي كرديم و براي حفظ حيثيت حرفه اي مان رفتارمان چگونه بود مي نويسم تاهمتي كنيم
اول ،،دردهه جهل كه سپهبد مبصر رييس شهرباني كل كشور بود انوشيروان كيهاني زاده همكار پيشكسوتمان خبري از شهرباني كسب كرده بود كه در روزنامه اطلاعات چاپ كرد روز بعد رييس شهرباني احضارش كرد و پرسيد اين چه غلطي بود كردي كيهاني زاده با دليري جواب داد توغلط ميكني كه از من باز خواست ميكني من كه نبايد از تواجازه بگيرم، رييس شهرباني باخشم دستور داد سر نوشيروان را بتراشند خبرنگاران وقتي از اين اهانت رييس شهرباني باخبر شدند با واكنش اعتراض اميزي در مطبوعات عمل رييس شهرباني را نكوهش كردند و خواستار عذر خواهي او شدند واعتراض پيگيرشان ، رژيم را واداشت به رييس شهرباني اخطار كرد طي بيست وچهار ساعت مهلت داري در روزنامه اطلاعات حاضر شوي ودر جمع خبرنگاران از انان عذرخواهي كني وگرنه استعفايت را  بايد تقديم كني وسپهبد مبصر رييس كل شهرباني به تحريريه روزنامه رفت ودرحضور همه خبرنگاران معذرت خواهي كرد
دوم. امامعلي حبيبي كشتي گير معروف به ببر مازندران زمانيكه نماينده مجلس بود ضمن نطقي در مجلس با توهين به خبرنگاران گفت: برخي از خبرنگاران را مي شود با يك چلو كباب خريد. با اين توهين چنان موج انتقادي از او در نشريات به انداختند که ازبشت ميكرفن مجلس رسما از خبرنگران عذر خواهي كرد وگفت براي معذرت خواهي حاضرم دست قلم بدستان مطبوعات را ببوسم
سوم. در اوايل دهه بنجاه در جاده اوشان فشم تصادفي رخ داده بود وهمكار قديمي وپشكسوت مان مرتضي خاكي كه ان زمان عكاس خبري روزنامه اطلاعات بود رفته بود از اين صحنه عكس بگيرد.تصادفا بهروز وثوقي همراه با گوگوش خواننده با اتومبيل شان به تهران بر مي گشتند كه براي تماشا پياده شدند هنكاميكه مرتضي خاكي عزيز داشت عكس مي گرفت بهروز وثوقي خيال كرد که  دارد ازانها عكس مي گيرد كه باخاكي دست به يقه شد مشتي بصورتش زد خاكي وقتي به تهران رسيد وبچه هاي خبرنگار اورا با صورت كبود شده ديدنددست بكار شدند بيشكسوت رضا قويفكر كه در ان زمان خبربگار حوادث كيهان بود وبا من كار مي كرد همراه بادوستان خاكي را به بيمارستان سينا بردند اورا روي تخت خواباندند وپس از وصل كردن لوله هاي اكسيژن و  ديگر وسايل حياتي بصورتش از اوعكسهايي كرفتند وبا چاپ در همه نشريات نوشتند اين همكارمطبوعاتي مان با قلدر مابي يك هنرپيشه سينما به این  روز افتاده وشكايتي در دادسراي تهران عليه بهروز وثوقي مطرح كردند وچنان هجمه اي عليه وثوقي در روزنامه هاومجلات به راه افتاد كه رسما در سنديكاي نويسندكان وخبرنگاران حاضر شد واز خاكي وهمه خبرنكران عذر خواهي كرد وخواستاربخشش و گذشت ازشكايت مان شد                      محمد بلوری

حالا در نظر بگیرید رفتار اهالی مطبوعات را در این روزگار در قبال توهین ها در قبال همکارانشان و میزان عدم همبستگی با روزنامه نگار مزبور و وحتا تهمت زنی بیهوده و محض نسبت به آن روزنامه نگار حقیقت محور