اطراف خیابان مصدق؛پنجشیر و قندهار شد:شبانه

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو : سال هاست در خيابان ظفر و نفت زندگى مى كنم و يك سالى است كه نفت شد دكتر محمد مصدق، هر چند بسيار دير و اين خيابان براى آن بزرگمرد كوچك بود، اما موجب خوشحالى شد. امروز كه از خواب بيدار شديم، ديديم همه كوچه هاى چپ و راست خيابان مصدق به نام شهرهاى افغانستان شده، شبانه پلاك ها را عوض كردند به غزنين و قندهار و پنجشير و …!!
نامگذارى خيابانى به نام يك شخصيت يا شهر و كشور خارجى تابع شرايطى است، يا بايد گاندى و لومومبا و ماندلا باشى كه اين نامگذارى ها امرى است شايسته و يا طبق توافق نامه اى اگر نام خيابانى را مى گذارى سئول، طرف كره اى هم نام خيابانى را در پايتخت خود مى گذارد تهران، و نمونه هاى بسيار ديگر مانند خيابان هاى ورشو، دمشق، ميدان آرژانتين و …
حال تغيير نام ده دوازده خيابان آن هم شبانه و در زمانه حاكميت طالبان در كشور همسايه چه مفهومى مى تواند داشته باشد جز ارسال پيامى حمايتى به تندروهاى ضد بشر طالبان!
محمد اطبايى