اصغر و اسکار به هم نرسیدند

با اعلام پنج نامزد نهایی اسکار خارجی، فیلم اصغر فرهادی از گرفتن اسکار بازماند.قهرمان فیلم اخر فرهادی که بر بستری اجتماعی نوشته شده بدون زیست اجتماعی مطلوب و درک عمیق اجتماع در اوضاع کنونی؛ساخته شده و به دلیل مورد اشاره از باور مخاطب بیرون می جهد چرا که فضایی پر از تعلیق مظلومی را دزد،دزدی را ظالم،ظالمی را ضارب و ضاربی را مظلوم میکند و سیر و فرایند این تحولات غیرقابل باور است و حتا با استقبال مردم در اکران ایرانش روبرو نشد بگذریم که منتقدان عمیق سینما در ایران نیز انرا جدی نگرفتند و ایراد های فراوانی به این ضعیف ترین کار فرهادی گرفتند.به نظر می رسد اصغر فرهادی با رخداد هایی که روی داد صرفا در بیرون از ایران فیلم خواهد ساخت.