منوچهر شاهسواری سوگوار است

روز جمعه بیست و سوم اردیبهشت مادر منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما به خاک سپرده شد.این در حالی ست که چند ماه پیش شاهسواری همسر خود را نیز از دست داده بود و در غم از دست دادن فرشته طایرپور به سوگ نشسته بود.از دست دادن نزدیکان درجه یک اندوه بسیاری به جا می گذارد و امیدواریم خداوند به ایشان شکیبایی تحمل این دوفراغ را بدهد.