چه کسی مدارک اعضای انجمن منتقدان سینما را آتش زد؟

سکانس اول.جشنواره سی و هشتم فیلم فجر.شب .داخلی.طبقه منفی دو.پردیس سینمایی ملت

سردبیر یکی از نشریات مستقل سینما دوسوال از کارگردان فیلم در نشست مطبوعاتی بعداز فیلم می پرسد.کارگردان سوال اول را در کمال ارامش پاسخ می دهد.سوال دوم پرسیده می شود.کارگردان مشغول پاسخ دادن است ناگهان یکی از عوامل فیلم با لحنی عصبی و شتابزده شروع به حرف زدن می کند و کارگردان ناخوداگاه سکوت میکند.مجری نشست از انجا که توانایی مدیریت جلسه و اساسا مجری بودن را ندارد و ورودش به مطبوعات بر اساس شایستگی و کاربلدی نبوده و اصلا برای مدیریت جلسه توانایی حده اقلی هم ندارد ؛ تا کار به بیداد می کشد و دریایی از حاشیه جشنواره را در برمی گیرد.

سکانس دوم .جشنواره سی و نهم فیلم فجر.شب.داخلی.سالن اصلی برج میلاد.همان مجری مدیر جلسه است و همان سردبیر دوسوال می پرسد.سوال اول خوانده می شود کارگردان فیلم در کمال ارامش جواب می دهد.مجری سوال دوم را با اطلاق صفت های عجیب و جو سازی مطرح می کند روی سوال  اسم می گذارد و نتیجه این جو سازی با واکنش احساسی هیجانی برخی اهالی رسانه همراه می شود و صد البته سوال شونده در کمال خضوع سئوال را پاسخ می دهد.مجری سفارشی آتش را روشن می کند و هجمه های هتاکانه بر سر پرسشگر آغازیدن گرفته و عده قابل توجهی از تازه به عرصه امده ها؛ از روی قضاوت احساسی  پرسشگر را مورد حمله های … و حتا بی انصافانه و تخریب کننده قرار می دهند.

سکانس سوم.هفده سال پیش.سال 1384.خانه سینما.روز.داخلی.                                                                                                                                                               یکی از جلسات عادی هیات مدیره منتخب انجمن منتقدان سینما ست که دوسال از کارشان گذشته و چند هفته به مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره جدید مانده است.پرسشگر نسشت های مورد اشاره که در آن موقع یکی از اعضای هیات مدیره انجمن منتقدان بود در پی بررسی پرونده عضویت اعضای انجمن برای معین شدن اینکه کدام اعضا حق رای دارند و کدام اعضا پرونده شان ناقص است، متوجه نیست شدن پرونده اعضا شده و از چرایی این نیستی می پرسد.مجری دونشست نامبرده که آن زمان یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انحمن منتقدان سینما بود{ میم.گاف.} اظهار می دارد از انجا که  احساس کردم با کمبود جا مواجه هستیم گوشه حیاط خانه سینما پرونده اعضا را معدوم کردم{اتش زده بود}  سکوت حکمفرما می شود پس از یک دقیقه بحث شدیدی در این خصوص بین دونفر از اعضا با مجری  مورد اشاره در می گیرد  که چرا اینکار را کرده و نمونه نقد و یادداشت های اعضا پیش ما امانت بوده و…مجری در جواب انتقادات تنها به این جمله غیر مسیولانه و  خودخواهانه بسنده می کند که اعتبار عضویت اعضا را تا اکنون من تایید میکنم ومنبعدش هم ….چندروز بعد، پرسشگر جلسات مورد اشاره و عضو سابق  هیات مدیره انجمن منتقدان سینما  در گفت و گوی  افشاگرانه با ایرنا و چند رسانه دیگر پرده از این رفتار غیر مسیولانه عضو دیگر هیات مدیره بر می دارد و با انتقاد از او باب انتقادات وسیعی ازین رفتار خودخواهانه به راه می افتد.حالا اگر به نیکی بر حوادث فوق بنگریم می بینیم که حاشیه های این دوجلسه و جوسازی انجام شده توسط مجری به نوعی کینه توزی شانزده سال پیش را یاداور می شود و این کینه توزی همچنان ادامه دارد..

#انجمن_منتقدان_سینما

#آتش_زدن_مدارک

#میم_گاف