فیلم کودک نداریم؛ رویدادبرگزارمی کنیم

عنوان شده است که چون امسال فیلم کودک تولید نشده جشنواره کودک به روش رویداد برگزار می شود.به دیگر سخن حتا در چنین موقعیتی حاضر نیستند بودجه جشنواره را برای تولید فیلم کودک و نوجوان اختصاص بدهند تا درسالهای بعد جشنواره ای با تولیدات قابل تامل و در اکران ؛خوراک فکری مناسبی برای مخاطب داشته باشیم.از انجا که جشنواره و برگزاری نمایش و رویداد جمعی یک نوع خودنشان دادن برای برگزارکنندگان به حساب می آید در چنین هنگامه ای تعطیلی کامل جشنواره و اختصاص بودجه اش به تولید فیلم مزاحم جلوه گری مدیریتی ست؛پس باید به نوعی بودجه را صرف کرد که هم در آن پز مدیریتی دیده شود هم از سفره بودجه غنایمی برداشت شود.یا اللعجب.جشنواره ای که در سه دهه پیش؛ جزو  پنج جشنواره درجه یک دنیا در گونه کودک و نوجوان بود بر اثر بی تدبیری مدیران و سیاست زدگی جناح های مختلف سیاسی در ایران به چه روزی افتاده است .نزدیک به دو دهه پیش در کتاب آسیب شناسی سینمای کودک و نوجوان دغدغه مندان این ژانر، پیش بینی چنین روزگاری را کردند اما گوش شنوایی در کار نبود و به دورانی رسیدیم که تولید فیلم کودک به صفر رسیده و حمایت دولتی ازین ژانر پرمخاطب و جذاب وجود ندارد.آقایان ؛تورا به خدا  در چنین وضعیتی ؛شهامت داشته باشید و با تعطیل کردن جشنواره و اختصاص بودجه اش به تولید، اسمی از خود به نیکی بگذارید.