امین تاریخ رفت

بازیگری که ایفای نقش های تاریخی برایش ساده بود و پیوستار حسی در بازیگری آثار تاریخی را بسیار خوب بلد بود از دنیا رفت؛امین تارخ.13سال پیش در سال1388 در سالروز تولدش در روزنامه سینمایی امتیاز با همین تیتر تحلیلی بر بازیگری اش داشتم که مورد خوانش قابل توجهی قرار گرفت.سن آنچنانی نداشت.درگذشتش خبری ناگوار بود در میان این اندوه ملت ایران در این روزها و …   بازیگران قابل توجهی در اموزشگاهش پرورش داد که دیده شدند.راکورد حسی را بسیار بلد بود.در اثار تاریخی بازیش بیشتر برجسته می نمود.البته معنای این سخن آن نیست که نقش های عادی را بد بازی می کرد.خیر.شاید از علاقه اش به تاریخ سرچشمه می گرفت که نقش های تاریخی را بهتر و دقیق تر بازی می کرد و انرژی  بیشتر برای درامدن نقش می گذاشت.ترانه علیدوستی حبیب رضایی و …از شاگردان او بودند.روانش شاد.یادش گرامی