مدیرکل عربده کش سینما می گوید آماده گفت و گوست؛جل الخالق

مضحکه بزرگی ست.مدیری که در حوزه سینما و مستند به روش حسینقلی خانی مدیریت می کند بسیار خودکامه است؛ ویترین قشنگ درون تهی ست در مصاحبه با  یک خبر گذاری سخن از آمادگیش برای گفت و گو کرده است.هرجی نیست بر دروغگو.اخرین باری که یک مستند ساز برای گفت و گو به مرکزش مراجعه کرد عربده کشید و به شیوه بچه های نابالغ در رفت از گفت و گو.بعد هم ماجرا را وارونه جلوه داد.او که در پایان دولت قبلی از همکارانش خداحافظی کرده بود به لطف وجود قحط الرجالی در این کهن بوم بر مسندش ماند و عربده کش شد و حالا نمایش ادم بودن می دهد.فردی که تا پیش ازین تهیه کننده کارهای جیم ترکیبی تلویزیون بود و اکنون تمامی مستند سازان صاحب اندیشه را از مرکزش فراری داده و به خودکامه ترین روش ممکنه حسینقلی خانی آن مرکز را می چرخاند و ادعای فرهنگی بودن دارد؛یال العجب.روزگار وارونه ایست.زرنگ الکی ها ادعای فهم دارند و فهمیدگان در انزوا یا کوچ ویا…نکند ما خوابیم یا داریم خواب مببینیم یا در دنیای دیگری به سر می بریم؟چشمانمان مالش می خواهد تا باورمان شود بیداریم یا خواب؟زنده ایم یا مرده متحرک؟ بسکه در چیزهای عجیب و حرف های غریب می بینیم و می شنویم.خدایا با ما شوخی داری؟یا بندگان خالص ات را از ما پنهان ساخته ای؟امثال این چه می گویند؟با رفتارش کار دیگر می کند و در پشت میکروفن گونه ای دگر است.نکند مخاطبش را احمق فرض کرده است؟خدا نکند اما گویا چنین است.اری اینچنین است برادر.برای مدیریت بهینه بدجور قحطی امده است…شایدم آنها که میخواهند مدیر بگمارند الک معیار و شاخص را وارونه به دست گرفته اند و  مترشان برای انتخاب مدیر؛شایستگی نیست؟؟؟