سالگرد بکتاش آبتین برگزار شد

در دی ماه 1400روی داد؛مرگ دلخراش ، تراژیک و نابهنگام این شاعر نویسنده و کارگردان مستند… اکنون در دی ماه1401خورشیدی در یکمین سالگرد درگذشتش اهالی فرهنگ بر گرد مزار او جمع شدند و علیرغم محدودیت های زیاد؛یاد و نام اورا زنده نگه داشتند.این مراسم که با ممانعت های فراوان روبرو شد با حضور افراد شاخصی همچون محمد رضا مویینی حافظ موسوی علیرضا بهنام امیر فرض اللهی فروغ سجادی و تعدادی از نویسندگان جوان مستند سازان و مردم عادی در حد چندصد نفر برگزار شد.در این سالگرد که با حضور برادران و دایی بکتاش و برخی از اهالی اصیل ری برگزار شد تنها اشعاری خوانده و یادش گرامی داشته شد.مزار بکتاش آبتین در محل تولدش در ملک ری و امامزاده عبدالله واقع شده است

#بکتاش_آبتین

#.پایگاه _خبری تحلیلی_نگاتیو