احمد رضا احمدی :شاعری با لهجه تهران درگذشت

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: احمد رضا احمدی.شاعری اصالتا کرمانی اما شعرها و شخصیتش لهجه تهران داشت.لهجه سخن گفتنش هم تهرانی بود.فهیم بود و فروتن.در نقد و تحلیل بی تعارف اما حرمت ها را حفظ می کرد.شخصیت جذابی داشت و خوش سخن بود.شعرهایش به دل می نشست و ژرف بود.نمیشد یک بار او را خوانده باشی و دنبال آثارش نروی.از آن دسته شاعرانی بود که هرگز فراموش نمی شوند پیرو ساز نبود کاریزما داشت.فرهمندیش از هوش سرشارش بود.افسوس که از دست رفت.روانش شاد.بخوانیمش.

#پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو
#احمد رضا احمدی