ناشری که ترکمنچای می بندد

اسم و رسمی برای خود به پا کرده اما شخصیت مالکش ویترین قشنگ درون تهی ست.خود را سینمایی ترین ناشر ایران می داند اما شخصیت فرهنگی ندارد.نه روزنه ای به سینمای ایران افزوده نه کاری برای آن کرده است.با نویسندگان به قول خودش قرارداد ترکمنچای می بندد دیکتاتور مابانه..به نویسندگان پرخاش می کند که چرا کتاب را دست نویس به او می دهند چرا تایپ صفحه بنده و طراحی جلد شده بدو تحویل نمی دهند.از اخلاق بسیار بدش اینکه حروفچنش چندسالی او را ترک کرده و چون حق و حقوقش را نمی دهد حاضر به همکاری با او نیست.لیتوگرافش هم اورا ترک کرده.او مانده و اخلاف وافوق عالیش.مجوز کتابی را می گیرد و از نویسنده باج خواهی می کند.با کولینای مطبوع عات سینمایی دوست است و اخلاقش بسیار شبیه به اوست.بواسطه نشر کتاب یک منتقد خوش نام سینمای قبل از 1357 اعتبار واهی برای خود دست و پا کرده.به نویسندگان توهین بسیار می کند .وصف ناشدنی این موجود و این ناشر ویترین قشنگ درون تهی