پرواز زری به سوی علی حاتمی

زری خوشکام همسر نخبه مانای سینمای ایران روانشاد علی حاتمی جمعه28اردیبهشت در 77سالگی به سوی او پر کشید.مادر لیلا حاتمی و بازیگر قدیمی سینمای ایران در چهاردهه اخیر در آثار کمی ظاهر شد و نسل فعلی چندان او را نمی شناسد اما بازیگر کاربلدی بود و به سوی مرد تکرار ناپدیر سینمای ایران عالیجناب علی حاتمی پر کشید.روحش شاد یادش گرامی